Algemene verkoopvoorwaarden

Levering van diensten

CONTRASTE EUROPE NV

 

Na kennis te hebben genomen van de diensten van CONTRASTE EUROPE en alle informatie te hebben ontvangen die nodig is om de verschillende aangeboden diensten te kunnen waarderen, erkent de Klant de beslissing te hebben genomen om gebruik te maken van deze diensten (in dit document de DIENSTEN genoemd).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de AVV genoemd) en de bestelbon maken integraal deel uit van de Bestelling en vormen een ondeelbaar geheel dat een contract vormt. De AVV prevaleren in alle omstandigheden boven de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant en de Klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht om zich te beroepen op de AVV tijdens de uitvoering van de Bestelling. Dit is een essentiële en bepalende voorwaarde van de Bestelling. De Bestelling kan enkel gewijzigd worden door bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk aanvaard zijn door CONTRASTE EUROPE. In geval van tegenstrijdigheid heeft de orderbevestiging voorrang op de AGV.

De koper wordt aangeduid als "DE KLANT" en wordt hierna gedefinieerd als de onderneming of de natuurlijke persoon, die aangeeft akkoord te gaan met het aanbod vervat in de prijsofferte, uitgegeven door de verkoper. De verkoper CONTRASTE EUROPE SA wordt in dit document "CONTRASTE EUROPE" genoemd.

Alleen de Franse versie van deze algemene voorwaarden is juridisch bindend. Elke vertaling is louter informatief.

In de rest van dit document verwijst de term PARTIJ naar de KLANT of CONTRASTE EUROPE.

 

I - Prijzen en betalingsvoorwaarden

De KLANT verbindt zich ertoe om CONTRASTE EUROPE tijdens de volledige duur van de interventie de prijs te betalen van de diensten die tussen de partijen werden overeengekomen. De KLANT verbindt zich er eveneens toe de facturen volledig te betalen.

Prijzen :

Bij uitdrukkelijk akkoord tussen de PARTIJEN worden de prijzen bepaald door de financiële voorwaarden van de orderbevestiging.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in EURO‘S exclusief BTW. Toepasselijke belastingen en heffingen worden toegevoegd op het moment van facturatie.

Het uurtarief is afhankelijk van het profiel van de dienstverlener en is gebaseerd op de dienstentarieven van CONTRASTE EUROPE. Dit tarief kan worden aangepast aan veranderingen in de economische context.

Het uurtarief is nooit inclusief bijkomende kosten zoals reiskosten (inclusief alle noodzakelijke vervoermiddelen, parkeren, etc...). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de offerte, worden deze kosten altijd bijkomend gefactureerd. Ook de reistijd wordt tegen het normale uurtarief gefactureerd.

CONTRASTE EUROPE stuurt de facturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de KLANT. De facturatie gebeurt, tenzij anders bepaald in de offerte, na de levering van de prestaties.

De betalingen worden uitgevoerd via overschrijving op de vervaldag van de factuur.

Voorwaarden in geval van niet-betaling van de diensten:

Elke achterstallige betaling geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een verwijlintrest op basis van anderhalf maal (1,5) de wettelijke intrestvoet, berekend vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is. De KLANT zal gefactureerd worden voor alle invorderingskosten met betrekking tot de onbetaalde factuur.

In geval van betwisting van de door de KLANT verschuldigde bedragen, blijven deze opeisbaar door CONTRASTE EUROPE.

In geval van een gedeeltelijke of volledige achterstand in de betaling van meer dan tien (10) dagen vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur, heeft CONTRASTE EUROPE het recht om de levering van zijn dienst op te schorten totdat de situatie volledig is geregulariseerd, zonder enige formaliteit, zonder de KLANT te ontslaan van zijn betalingsverplichting, waarbij de latere facturatie niet wordt beïnvloed door de periode van opschorting. De uitvoering van de dienst zal pas worden hervat na ontvangst van de volledige betaling van de nog verschuldigde bedragen, en de eventuele onbetaalde, opschortings- en hervattingskosten zijn ten laste van de KLANT, die geen enkele schadevergoeding kan eisen van CONTRASTE EUROPE wegens de onderbreking van de uitvoering van de dienst ten gevolge van een betalingsincident, noch zijn verantwoordelijkheid als gevolg hiervan op zich kan nemen. Vanzelfsprekend behoudt CONTRASTE EUROPE zich het recht voor om alle nodige acties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen om de KLANT schadeloos te stellen voor de schade die CONTRASTE EUROPE later zou kunnen eisen als gevolg van dit betalingsincident.

Indien de KLANT zijn betalingsverplichting niet nakomt binnen de tien (10) dagen na de opschorting van de dienst, kan het contract worden opgezegd door CONTRASTE EUROPE volgens de voorwaarden bepaald in het artikel "Opzegging" ten nadele van de KLANT, die alle directe of indirecte gevolgen zal dragen.

 

II. De verantwoordelijkheden van de klant.

De in deze paragraaf opgesomde verantwoordelijkheden moeten worden uitgevoerd zonder dat dit kosten met zich meebrengt die door de firma CONTRASTE EUROPE moeten worden gedragen.

De klant aanvaardt de volgende verantwoordelijkheden op zich te nemen om het bedrijf CONTRASTE EUROPE in staat te stellen zijn verplichtingen na te komen.

 • Tijdens de volledige duur van het contract stelt de klant aan CONTRASTE EUROPE een contactpersoon ter beschikking die in staat is om te antwoorden, de nodige beslissingen te nemen en zijn akkoord te betuigen over het lastenboek naarmate dit wordt opgesteld. Deze contactpersoon heeft de bevoegdheid om namens de klant te handelen in alle aspecten van het contract.
 • De klant stelt de volgende faciliteiten ter beschikking: kantoorruimte, kantoorbenodigdheden, meubilair, telefoon en andere faciliteiten die gelijkwaardig zijn aan die voor zijn eigen werknemers.
 • De klant zal ook toegangsbadges voor de gebouwen en de parking ter beschikking stellen.
 • De klant stelt het nodige personeel ter beschikking voor eventuele vergaderingen.
 • Het personeel van de klant dat wordt ingezet voor de missie van het CONTRASTE EUROPE-personeel beschikt over voldoende vaardigheden om deel te nemen aan deze missie.
 • De klant zal reageren op de verzoeken van CONTRASTE EUROPE (zoals bijvoorbeeld verzoeken om informatie of goedkeuring van deliverables, uitnodigingen voor vergaderingen, ...) binnen de door CONTRASTE EUROPE aangegeven termijnen, en in het algemeen binnen de termijnen die CONTRASTE EUROPE in staat stellen om zijn verplichtingen na te komen.

 

III – Personeel

Behoud van personeel

CONTRASTE EUROPE heeft de lijst verstrekt van de personen die tijdens de uitvoering van de diensten bij de werkzaamheden of in welke fase dan ook betrokken kunnen zijn.

CONTRASTE EUROPE verbindt zich ertoe om tijdens de uitvoering van de werken, behalve in geval van overmacht, het oorspronkelijk voorziene team te behouden, tenzij de KLANT uitdrukkelijk anders vraagt.

Wettelijke bepalingen

CONTRASTE EUROPE werft, bezoldigt, leidt op en beheert onder eigen verantwoordelijkheid het personeel dat nodig is voor de uitvoering van de diensten. Zij stelt een manager aan die alle technische en administratieve problemen met betrekking tot de uitvoering van het contract tijdens de volledige duur ervan met de KLANT zal regelen.

De acties worden uitgevoerd volgens de behoeften van de DIENSTEN in de lokalen van CONTRASTE EUROPE of van de KLANT.

 

IV - Onderaanneming

Gezien de specifieke aard van bepaalde diensten, erkent en aanvaardt de KLANT formeel dat CONTRASTE EUROPE, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, een beroep kan doen op een externe consultant of onderaannemer voor het geheel of een deel van de prestaties in het kader van de Bestelling.

 

V - Geen verzoek aan personeel

Tijdens de duur van dit Contract en gedurende minstens twee (2) jaar na de beëindiging van de contractuele relatie, onthouden de PARTIJEN zich ervan om, rechtstreeks of onrechtstreeks, of via een tussenpersoon, in welke vorm dan ook, een werknemer van de andere partij of van een van de bedrijven die verbonden zijn met de andere partij of deel uitmaken van dezelfde groep als de andere partij, in dienst te nemen, in dienst te willen nemen of in dienst te laten nemen, en onder welke hoedanigheid of contract dan ook (arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst), geen enkele werknemer van de andere partij of van een van de met de andere partij verbonden vennootschappen of vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de andere partij in dienst te nemen, ongeacht hun functie of hoedanigheid.

In het geval dat een van de PARTIJEN deze overeenkomst niet nakomt, verbindt zij zich ertoe de andere partij te compenseren door haar onmiddellijk een bedrag te betalen dat gelijk is aan het inkomen dat deze werknemer heeft gegenereerd tijdens de twaalf (12) maanden voorafgaand aan zijn/haar vertrek bij de andere partij.

De benadeelde partij kan een hogere schadevergoeding eisen als zij kan bewijzen dat de geleden schade hoger is dan het bedrag voorzien in de vorige paragraaf.

Deze overeenkomst kan worden gewijzigd indien de Algemene Directie van de andere partij, en alleen zij, uitdrukkelijk toestemming geeft aan de eerste partij om een van haar werknemers met naam in dienst te nemen.

 

VI – Vertrouwelijkheid

Elk van de PARTIJEN zal alle informatie van de andere partij waarvan zij kennis heeft gekregen ten gevolge van dit Contract strikt geheim houden en verbindt zich ertoe deze niet te onthullen of mee te delen aan derden, en verbindt zich ertoe deze als strikt vertrouwelijk te beschouwen, ongeacht of deze informatie al dan niet onder intellectuele of industriële eigendomsrechten valt.

Deze informatie betreft om het even welk document, om het even welke informatie van om het even welke aard, uitgewisseld op om het even welke drager en op om het even welke manier, in het bijzonder mondeling, ter gelegenheid van vergaderingen of gesprekken die toebehoren aan de andere PARTIJ en die in het bijzonder betrekking hebben op economische, technische, commerciële, knowhow- of methodologische aspecten.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de PARTIJEN, blijven deze verplichtingen van kracht voor de duur van deze overeenkomst plus twee (2) jaar na de beëindiging ervan.

Indien een van de PARTIJEN haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt, kan de andere PARTIJ de andere PARTIJ formeel aanmanen om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. In het geval dat deze ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs zonder gevolg blijft gedurende een periode van tien (10) dagen na kennisgeving, zal de andere PARTIJ gerechtigd zijn om alle nodige acties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen haar en/of tegen elke medeplichtige of medeplichtige, en om schadevergoeding te eisen.

 

VII – Samenwerking en loyaliteit tussen de partijen

De partijen erkennen het belang van hun effectieve samenwerking en hun respectieve loyaliteit voor de goede uitvoering van de Orde. Zij verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om de uitwisseling van informatie die nodig is voor de uitvoering van de Opdracht te vergemakkelijken.

Als er zich een probleem voordoet tijdens de uitvoering van de dienst, verplicht de noodzakelijke samenwerking van de PARTIJEN hen ertoe de andere partij zo snel mogelijk te waarschuwen en samen te werken om zo snel mogelijk de beste oplossing te implementeren. Daartoe zal de KLANT het personeel van CONTRASTE EUROPE alle documenten, informatie en bestaande elementen verschaffen die nodig zijn voor een goed begrip van het probleem.

 

VIII - Aansprakelijkheid

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheid van een van de partijen slechts kan ontstaan in geval van een bewezen fout. Elke klacht, van welke aard dan ook, moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarin de grieven gedetailleerd worden uiteengezet en de geschonden bepalingen worden opgesomd, worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de betrokken partij. Elke klacht en/of betwisting moet uiterlijk acht (8) werkdagen na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht worden ingediend, op straffe van verval.

De Klant erkent en aanvaardt formeel dat CONTRASTE EUROPE niet verantwoordelijk kan worden gehouden, direct of indirect, voor schade veroorzaakt door overmacht of commercieel verlies, verlies van klanten, bestellingen, productie, winst, omzet, merkimago, bestanden of gegevens, elke commerciële verstoring of elke actie ondernomen tegen de Klant door wie dan ook.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen :

 • De keuze van de diensten die bij de Bestelling worden gekozen en hun geschiktheid voor de behoeften van de Klant;
 • de naleving van de omvang van de verleende rechten en de gebruiksvoorwaarden van deze diensten;
 • Gebruik van de gekozen services in overeenstemming met hun beoogde doel;
 • Wettelijke of reglementaire verklaringen.

In elk geval kan het bedrag van de schadevergoeding en de interesten die verschuldigd zijn onder de verantwoordelijkheid van CONTRASTE EUROPE niet hoger zijn dan het bedrag dat zij heeft ontvangen voor de DIENSTEN tot de datum van de gebeurtenis die haar verantwoordelijkheid doet ontstaan.

Vertraging :

In het geval van een uitsluitend aan CONTRASTE EUROPE toe te rekenen vertraging in de levering van de diensten waarvoor zij verantwoordelijk is, zullen de boetes voor vertraging van toepassing zijn onder de volgende voorwaarden:

0,05% per dag vertraging - met een maximum van 10% - van de totale kosten van de DIENSTEN op de datum van ondertekening van dit contract.

 

 

IX - Overdracht

Het is de Klant verboden om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Bestelling geheel of gedeeltelijk over te dragen, in pand te geven of op welke wijze dan ook over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CONTRASTE EUROPE.

 

X – Intellectueel Eigendom

In het geval van een verkoop behoudt de verkoper het eigendom van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs is ontvangen. In het geval van diensten, inclusief een overdracht van intellectueel eigendom, is deze overdracht afhankelijk van de effectieve betaling van de bijbehorende factuur.

 

XI - Overmacht 

Geen enkele partij bij de Bestelling zal verantwoordelijk zijn voor de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van haar verplichtingen of voor een vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen, indien deze niet-uitvoering of deze vertraging veroorzaakt werd door een geval van overmacht zoals bepaald door de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken op de datum van de gebeurtenis. Het optreden van een geval van overmacht schort automatisch de uitvoering van de Bestelling geheel of gedeeltelijk op.

 

XII - Beëindiging

Elke partij heeft het recht om de Bestelling eenzijdig op te zeggen, van rechtswege en zonder wettelijke formaliteiten, in geval van een inbreuk die het voorwerp uitmaakt van een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs waarin de reden van de inbreuk wordt vermeld en die zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van twintig (20) dagen na de kennisgeving.

In geval van beëindiging van het Contract behoudt de KLANT de elementen die beschikbaar waren op de datum van beëindiging. Omgekeerd behoudt CONTRASTE EUROPE de betaalde of nog te betalen bedragen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

De uitoefening van dit ontbindingsrecht ontslaat de in gebreke blijvende partij niet van de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Bestelling tot de effectieve datum van de ontbinding.

Niettegenstaande het geval dat de opzegging wordt uitgesproken wegens het niet nakomen van de verplichtingen door CONTRASTE EUROPE, heeft CONTRASTE EUROPE recht op volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen voor de lopende Opdracht tot de effectieve datum van opzegging.

 

XIII - Volledigheid van de Bestelling - Verklaring van afstand - Gedeeltelijke ongeldigheid

De Bestelbon, de bepalingen van deze AHV, met inbegrip van de preambule en de eventuele wijzigingen ervan, geven uitdrukking aan alle verbintenissen die de contractanten zijn aangegaan in het kader van de AHV.

De Bestelling annuleert en vervangt alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die vóór de ondertekening ervan tussen de partijen zijn ingediend of uitgewisseld. Geen enkel ander document kan aanleiding geven tot nieuwe verplichtingen uit hoofde van de Order, tenzij het het voorwerp uitmaakt van een door beide partijen ondertekende wijziging die bij de Order wordt gevoegd.

Het feit dat een van de partijen zich niet permanent of tijdelijk beroept op het bestaan of de gehele of gedeeltelijke schending van een van de clausules van de Bestelling vormt geen wijziging of schrapping van de betreffende clausule of een afstand van het recht om eerdere gelijktijdige of latere schendingen van dezelfde of andere clausules in te roepen. Een dergelijke verklaring van afstand is alleen effectief als deze schriftelijk is en ondertekend is door de persoon die hiertoe bevoegd is.

Indien een van de bepalingen van de GCS of de Bestelbon nietig wordt verklaard door een rechtsregel of een rechterlijke beslissing die uitvoerbaar is geworden, zullen deze als ongeschreven worden beschouwd. De overige bepalingen van de Opdracht blijven echter onverminderd van kracht. De partijen zullen er dan naar streven om te goeder trouw te onderhandelen over een gelijkwaardige vervangende clausule die overeenstemt met de geest en het doel van de Bestelling om deze zo goed mogelijk af te ronden.

 

XIV - Wijze van levering

Bij uitdrukkelijke overeenkomst impliceert de ondertekening van dit Contract door de KLANT de aanvaarding van elektronische middelen zoals e-mail als leveringsmethode voor alle te leveren DIENSTEN.

 

XV - Termijnen

Alle in de Order vermelde termijnen zijn, tenzij anders bepaald, berekend in werkdagen, waarbij werkdagen worden geacht te lopen van maandag tot en met vrijdag.

 

XVI - Referentie - Publicatie

CONTRASTE EUROPE is gemachtigd om in haar algemene en commerciële communicatie de namen, logo's en webadressen van de KLANT te gebruiken en de DIENSTEN kort te beschrijven, zonder echter vertrouwelijke informatie mee te delen.

 

XVII - Contractuele bepaling met betrekking tot beveiliging

De Klant is volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn IT-systemen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om deze beveiliging te handhaven.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot

 • toegangsbeveiliging (inbraakbeveiligingsapparatuur, firewalls, beleid voor sterke gebruikersidentificatie, vereiste voor sterke wachtwoorden, meervoudige authenticatie, enz,)
 • detectie van ongeoorloofde toegang (inbraakdetectie, herhaalde verbindingspogingen, enz,)
 • bescherming tegen malware (virussen en cryptovirussen, Trojaanse paarden, wormen, ransomware, rootkits, enz,)
 • gegevensbescherming (sterk gegevensback-upbeleid, back-ups, toegangsbeperkingen, enz,) 

Het is met name de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener om deze systemen up-to-date te houden en regelmatig te controleren of ze goed werken.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een incident dat te wijten is aan een gebrek in de beveiligingsmaatregelen van de Klant.

Deze clausule is altijd van toepassing, behalve in gevallen waarin het onderwerp van het contract diensten of deliverables omvat die expliciet verband houden met de beveiliging van de IT-systemen van de Klant. In het laatste geval moet de exacte reikwijdte van de diensten en de te leveren prestaties worden gespecificeerd, evenals de bijbehorende aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

XVIII - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Bestelling wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering of de geldigheid van de Bestelling of één van de clausules ervan dat de partijen niet in der minne kunnen regelen, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.